Selecteer een pagina

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Move On Parking

Hieronder treft u onze algemene voorwaarden aan. Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent de toepassing van onze voorwaarden kunt u contact opnemen met ons per email “info@move-on-parking.nl” of via het contactformulier onderaan deze pagina.

Move On B.V -ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor het laatst gewijzigd op; 27 augustus 2018.

Index:

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepassing

Artikel 3: Wijziging van deze algemene voorwaarden Artikel 4: Algemene inkoopvoorwaarden

 Artikel 5: Offertes

Artikel 6: Duur van de overeenkomst

Artikel 7: Bevestiging en aanvaarding van de opdracht / totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 8: Wijziging van de opdracht

Artikel 9: Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht

Artikel 10: Uitvoering van de opdracht

Artikel 11: Uitbesteding aan derden

Artikel 12: Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever Artikel 13: Bijkomende kosten

Artikel 14: Ontbinding en/of beëindiging van de overeenkomst

Artikel 15: Prijzen / Vergoeding

Artikel 16: Betalingen

Artikel 17: Buitengerechtelijke en incasso kosten

Artikel 18: Opschorting, staking en ontbinding

Artikel 19: Overmacht

Artikel 20: Aansprakelijkheid

Artikel 21: Reclames

Artikel 22: Garantie

Artikel 23: Retentierecht

Artikel 24: Gebruiksvoorwaarden

Artikel 25: Privacy bepalingen

Artikel 26: Toepasbaar rechtsgebied en geschillen

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Move On B.V. waarvan de hoofdvestiging gevestigd is te Hoofddorp, ingeschreven onder nummer [71255826 ] in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De opdrachtnemer verricht diensten met betrekking tot het faciliteren van parkeerplaatsen en het reinigen en herstellen van voertuigen.

Opdrachtgever: De persoon, natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht heeft verleend en partij is bij de overeenkomst.

Overeenkomst: De overeenstemming, al dan niet schriftelijk, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de parkeervoorziening van Opdrachtnemer is nadrukkelijk een parkeerovereenkomst en geen overeenkomst van bewaarneming.

Eenmalige parkeerovereenkomst: De parkeerovereenkomst die niet in abonnementsvorm, of voor langer dan één keer parkeren, is aangegaan.

Abonnement: De overeenkomst welke niet voor eenmalig gebruik van de diensten van opdrachtnemer is aangegaan.

Opdracht: Een verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten.

Parkeervoorziening: De ruimte waarop en/of waarin opdrachtnemer het voertuig van opdrachtgever plaatst. Daarbij inbegrepen de bij behorende terreinen en ruimten.

Sleutelbewijs: Het bewijs dat de opdrachtgever krijgt bij het afleveren van diens voertuig en de sleutel behorende bij dat voertuig.

No Key Parking: De parkeervoorziening waarvan opdrachtgever gebruik kan maken zonder het inleveren van de sleutel behorende bij het voertuig. De opdrachtgever kan hier zelfstandig diens voertuig parkeren.

Key Parking: De parkeervoorziening waarvan opdrachtgever gebruik kan maken, waarbij de sleutel van het voertuig behorende bij het voertuig ingeleverd wordt. De opdrachtnemer zal voor opdrachtgever het voertuig parkeren op de daarvoor bestemde plaats.

Valet Service: De dienst van opdrachtnemer waarbij de opdrachtgever naast het gebruik van de parkeervoorziening van opdrachtnemer, het voertuig bij de vertrek- of aankomsthal bij de luchthaven opgehaald en gebracht kan worden door opdrachtnemer. Bij deze dienst is er altijd sprake van Key parking.

Shuttle Service: De gratis dienst van opdrachtnemer waarbij de opdrachtgever, en diens passagiers, naast het gebruik van de parkeervoorziening van opdrachtnemer inclusief bagage van de parkeervoorziening naar de vertrek of aankomsthal bij de luchthaven gebracht en opgehaald worden.

Offerte: De schriftelijke, aan de opdrachtgever verstrekte, begroting / indicatie van de kosten verbonden aan de opdracht.

Schriftelijk: Zolang de identiteit van de afzender voldoende vastgesteld kan worden, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail als schriftelijk beschouwd. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever

Artikel 2 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, overeenstemmingen, aanbiedingen van opdrachtnemer alsmede alle werkzaamheden, al dan niet schriftelijk overeengekomen, verricht ten behoeve van de opdracht.

Deze algemene voorwaarden worden aan elke opdrachtgever alvorens de totstandkoming van de overeenkomst middels de website van opdrachtnemer aan

de opdrachtgever ter inzage aangeboden en tevens per e-mail aan opdrachtgever toegezonden. Op verzoek van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer een hardcopy aan opdrachtgever van de algemene voorwaarden verstrekken. Naast de eerder genoemde wijzen van ter handstelling zijn de algemene voorwaarden ter inzage geplaatst op de website van opdrachtnemer en is desgewenst in te zien bij de kamer van koophandel te Amsterdam.

Middels de ter hand stelling veronderstelt opdrachtnemer dat opdrachtgever de voorwaarden heeft aanvaard.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Incidentele afwijkingen op deze voorwaarden geven opdrachtgever bij een latere opdracht niet het recht om zich op die afwijking te beroepen.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer voor uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. Indien deze voorwaarden strijdig zijn met de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 3 Wijziging van deze algemene voorwaarden

De opdrachtnemer behoudt het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van twaalf maanden of langer.

Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 4: Algemene inkoopvoorwaarden

Indien opdrachtgever gebruik wil maken van algemene voorwaarden, dan dient opdrachtgever van opdrachtnemer een schriftelijk akkoord te hebben ontvangen inzake diens algemene voorwaarden. Indien de opdrachtnemer niet schriftelijk akkoord is gegaan met de algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever, of deze in strijd zijn met onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 5 Offertes

Dit artikel is niet van toepassing op een eenmalige parkeerovereenkomst.

De door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Tenzij anders nadrukkelijk en schriftelijk vermeld, is de geldigheid van de offertes beperkt tot veertien dagen. Na het verstrijken van deze termijn behoudt opdrachtnemer het recht om de offerte te verhogen met tenminste tien procent. Indien er tijdens de termijn, zoals vermeld in lid 3, onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden plaats vinden behoudt opdrachtnemer het recht om de offerte te wijzigen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Op de factuur en offerte vermelde prijzen zijn voor particulieren inclusief, en voor ondernemers exclusief, de btw en andere heffingen van overheidswege.

Tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen, kan de opdrachtgever zich niet bij toekomstige opdrachten beroepen op tarieven en aanbiedingen vermeld op een eerder aangegeven offerte.

Indien de opdrachtnemer besluit op gronden, zoals vermeld in lid 4, de offerte te wijzigen zal hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk berichten.

 1. De opdrachtgever accepteert het risico dat de offerte een begroting / prijsindicatie is. Overschrijdingen van deze indicatie tot 15% behoeven dan ook niet aan opdrachtgever gemeld te worden.
 2. Het is voor de opdrachtgever ook mogelijk om op uur basis werkzaamheden te laten verrichten.
 3. De opdrachtgever accepteert het risico dat een prijsindicatie overschreden kan worden door toedoen van een wijziging in de verkoopvoorwaarden van derden, waaronder leveranciers van opdrachtnemer die benodigd zijn om de opdracht te voltooien.
 4. Indien de verkoopvoorwaarden van derden zoals vermeld in lid 10, in strijd zijn met onderhavige voorwaarden prevaleren de onderhavige voorwaarden.
 5. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen na het verlenen van de offerte wordt bevestigd.

Artikel 6 Duur van de overeenkomst

Gezien de aard van de opdracht zal er altijd sprake zijn van een overeenkomst voor de bepaalde tijd waartoe overeenstemming is bereikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de opdracht met betrekking tot de parkeerfaciliteiten, om wat voor reden dan ook, verlengd wordt, bijvoorbeeld door vertraging, zal aan de opdrachtgever conform de tarieven die geplaatst zijn op de website van opdrachtnemer de extra tijd in rekening worden gebracht.

Indien er een langdurige opdracht is verstrekt waardoor er een langdurige overeenkomst, bijvoorbeeld een abonnement, is aangegaan gelden de onderstaande subleden.

 1. Zolang de opdracht niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te beëindigen of ontbinden, wordt er verondersteld dat de overeenkomst van kracht is.
 2. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, dient de termijn nadrukkelijk op de overeenkomst te worden vermeld.
 3. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, die termijn is verstreken, er door de opdrachtgever geen schriftelijke mededeling is gedaan met betrekking tot het aflopen van de termijn, zal de overeenkomst met eenzelfde duur worden verlengd.
 4. De overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief te worden beëindigd. e. De opzegtermijn bedraagt voor consumenten dertig dagen en voor zakelijke afnemers drie maanden.

Artikel 7 Bevestiging en aanvaarding van de opdracht / totstandkoming van de overeenkomst

 De opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling de opdracht verstrekken. De opdrachtnemer aanvaardt geen opdrachten met betrekking tot voertuigen met een nieuwwaarde van meer dan EUR 136.500. Mocht de opdrachtgever twijfelen over de nieuwwaarde van het voertuig, dan dient hij dat te melden aan opdrachtnemer.

De opdrachtgever dient met betrekking tot de parkeerfaciliteiten tot minimaal tien minuten, de shuttleservice minimaal dertig minuten en de valetservice minimaal vierentwintig uur voor de ingangsdatum van de opdracht, de opdracht te verstrekken. De opdrachtgever kan met betrekking tot de was- en autoreinigingsdiensten, tot uiterlijk 48 uur, afhankelijk van de opdracht, voor vertrek een opdracht verstrekken. Het automatiseringssysteem van opdrachtnemer zal zelf aangeven of de gewenste opdracht op dat moment mogelijk is. Indien het automatiseringssysteem aangeeft dat de opdracht niet mogelijk is, zal er geen overeenkomst tot stand zijn gekomen. De geboekte opdracht zoals vermeld in lid 3 is een op maat verrichte dienst en kan niet zonder meer worden geannuleerd.

De opdrachtnemer zal ter bevestiging van de opdracht een bevestiging sturen naar de opdrachtgever.

Indien er sprake is van een opdracht zoals vermeld in lid 3 en de opdrachtgever zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de overeenkomst ontbindt, is hij schadeplichtig conform artikel 9 of 14 van deze algemene voorwaarden.

De opdrachtnemer dient bij bezwaar of aanpassingen schriftelijk akkoord te gaan met het bezwaar of de aanpassingen verzocht door opdrachtgever. Vanaf dat moment zijn beide partijen gebonden aan de gewijzigde opdracht.

De opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen.

De opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

Indien er sprake is van een acute situatie, waardoor er snel opgetreden moet worden door opdrachtnemer, kan ook zonder de bevestiging een overeenkomst tot stand komen.

De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 8 Wijziging van de opdracht

Opdrachtgever kan diverse opdrachten aan opdrachtnemer verstrekken.

Indien de opdrachtgever na bevestiging van de opdracht deze wenst te wijzigen dient hij dit tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken.

 De opdrachtnemer dient de wijziging schriftelijk te aanvaarden. Nadien is deze wijziging van kracht.

De opdrachtnemer behoudt het recht, in belang van opdrachtgever, de opdracht te wijzigen. De opdrachtgever dient hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen.

De opdrachtgever dient de kosten, verbonden aan de wijziging van de opdracht, voor diens rekening te nemen.

Indien er schriftelijk een leveringstermijn overeengekomen is, dient de opdrachtgever het risico te aanvaarden dat door de wijziging de overeengekomen levertijd overschreden wordt.

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid die opdrachtgever, of derden, lijdt ten gevolge van het wijzigen van de leveringstijd.

 

Artikel 9 Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht

Indien er sprake is van een opdracht met betrekking tot het leveren van de diensten parkeerfaciliteiten, valet-service en shuttleservice kan de opdrachtgever tot uiterlijk 24 uur voor het ingaan van de overeengekomen parkeertijd de opdracht kosteloos annuleren.

Indien de opdrachtgever diens opdracht niet voor de annuleringstermijn van lid 1 annuleert, of niet op komt dagen (no show), is opdrachtnemer bevoegd het volledige bedrag in rekening te brengen.

Indien de dienst is verricht in overeenstemming met de specificaties van de opdrachtgever en daarmee persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet geannuleerd kunnen worden zal de opdrachtnemer de gehele offerte, thans de afgesproken prijs voor de dienst, bij opdrachtgever in rekening brengen.

Indien de dienst is verricht door een derde in opdracht van de opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht van opdrachtgever, mag opdrachtnemer ook deze volledig bij opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 10 Uitvoering van de opdracht

Voor alle opdrachten geldt dat:

opdrachtnemer de overeenkomst zal uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap;

indien en voor zover naar het inzicht van opdrachtnemer een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

de opdrachtgever, in belang van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren, die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht en waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht;

indien er schriftelijk een termijn ten aanzien van opdrachtnemer is overeengekomen dan dient de opdrachtgever bij overschrijding de opdrachtnemer schriftelijk te sommeren alvorens hem in gebreke te stellen;

de opdrachtgever het voertuig leeg en nadrukkelijk zonder persoonlijke bezittingen aan opdrachtnemer dient aan te bieden dan wel te parkeren bij opdrachtnemer.

Opdrachtnemer zal conform artikel 20 geen enkele aansprakelijkheid hiervoor op zich nemen;

opdrachtgever er zorg voor draagt dat het voertuig tijdens de opdracht volledig verzekerd is tegen beschadiging, verlies of diefstal. Indien aan de zijde van opdrachtgever schade ontstaat als gevolg van het niet volledig verzekerd zijn van het voertuig, dan is opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk.

Bij de dienst Key Parking:

dient de opdrachtgever bij het afleveren van het voertuig en de daarbij behorende sleutel van opdrachtnemer een sleutelbewijs te ontvangen. Dit sleutelbewijs dient de opdrachtgever wederom aan opdrachtnemer te verstrekken bij het op halen van het voertuig.

dient de opdrachtgever bij het afleveren van het voertuig zich te legitimeren en te

 verklaren middels het ondertekenen van een sleutelbewijsformulier eigenaar of houder van het voertuig te zijn, althans gemachtigd te zijn om te beschikken over het voertuig;

wordt toestemming aan opdrachtnemer verleend om het voertuig met een maximum van twintig kilometer te verplaatsen. Tevens verleent de opdrachtgever toestemming om alle daarvoor benodigde handelingen, zoals het wijzigen van de stand van de spiegels en dergelijke te verrichten;

dient de opdrachtgever zorg te dragen dat alle apparatuur van en in het voertuig is uitgeschakeld. Opdrachtnemer zal alleen de apparatuur gebruiken die nodig is voor het verplaatsen van het voertuig.

en indien het voertuig van de opdrachtgever niet start, zal opdrachtnemer zonder toestemming van opdrachtgever het voertuig niet repareren of actie ondernemen het voertuig te starten (zoals bijvoorbeeld het starten van het voertuig met startkabels); de opdrachtgever dient alle aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig, bij het afleveren van het voertuig, aan opdrachtnemer kenbaar te maken.

Bij de dienst Shuttle Service dient de opdrachtgever:

vanaf het moment dat de opdrachtgever diens bagage van de bagageband heeft gehaald, telefonisch contact op te nemen met de opdrachtnemer;

vanaf het moment dat de opdrachtgever bekend is, althans bekend hoort te zijn, met het feit dat de vooraf opgegeven retourvlucht vertraging oploopt opdrachtnemer hiervan in kennis te stellen.

 

Artikel 11 Uitbesteding aan derden

De opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht uit te besteden aan derden.

De offerte opgemaakt door derden, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, heeft slechts een indicatieve strekking.

Indien de opdrachtnemer voor eigen risico en rekening de gehele of delen van de opdracht uitbesteedt aan derden gelden de algemene voorwaarden van die derden niet voor de opdrachtgever.

Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever de gehele of delen van de opdracht uitbesteedt aan derden gelden de algemene voorwaarden van die derden ook voor de opdrachtgever.

 

Artikel 12 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, (ten dele, direct of indirect) ontstaan doordat de opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 13 Bijkomende kosten

Alle bijkomende kosten, gemaakt in belang van de voltooiing van de opdracht gegeven door opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever.

Van lid 1 kan worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Alle bijkomende kosten, die ten gevolge zijn van een niet tijdige of geen aanlevering van de volgens opdrachtnemer benodigde volledige informatie en/of materialen, komen voor rekening van opdrachtgever.

Alle extra arbeidsuren die opdrachtnemer moet maken ten gevolge van hetgeen in lid 3 is vermeld zullen volgens het gebruikelijke door opdrachtnemer gehanteerde honorarium worden berekend en in rekening worden gebracht.

 

Artikel 14 Ontbinding en/of beëindiging van de overeenkomst

De opdrachtnemer behoudt het recht om de overeenkomst met betrekking tot de

opdracht te ontbinden en/of te beëindigen indien:

 1. de opdrachtgever te kort komt in de diens nakoming van de overeenkomst;
 2. de opdrachtgever zich naar het oordeel van de opdrachtnemer dusdanig gedraagt dat er van de opdrachtnemer niet verlangd kan worden de opdracht voort te zetten; c. de opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf of onder curatele wordt gesteld;
 3. de opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan de verplichting, conform artikel 12 van deze voorwaarden, alle informatie aan de opdrachtnemer die benodigd is voor het correct uitvoeren van de opdracht, informatie achterhoudt of informatie niet verstrekt waarvan opdrachtgever had kunnen weten dat deze benodigd was voor een correcte uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever is bij ontbinding of beëindiging de in de opdrachtbevestiging overeengekomen prijs van de opdracht, althans tenminste 50% van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen prijs aan opdrachtnemer verschuldigd.

 Alle buitengerechtelijke kosten en rechtelijke kosten die opdrachtnemer moet maken ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

Indien er sprake is van een situatie zoals vermeld in lid 1 onder c dient opdrachtgever terstond opdrachtnemer over deze situatie te informeren; deze informatieplicht geldt ook indien opdrachtgever de wetenschap heeft dan wel vermoedt dat deze situatie zich op korte termijn kan voordoen.

 

Artikel 15 Prijzen / Vergoeding

De tarieven voor de werkzaamheden staan vermeld op de website van de opdrachtnemer.

Voor de opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer.

Indien voor het verrichten van betaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijker wijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen zal opdrachtnemer de opdrachtgever voorafgaand schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de werkzaamheden of prestaties.

De diensten van opdrachtnemer worden in principe vooraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever een andere schriftelijke afspraak is gemaakt.

Alle opgegeven prijzen zijn voor particulieren inclusief en voor ondernemers exclusief btw en heffingen van overheidswege tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Indien zich na opgave van offerte prijswijzigingen voordoen is de opdrachtnemer gerechtigd deze aan opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 16 Betalingen

De opdrachtgever dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij het afleveren van diens voertuig de factuur reeds te hebben voldaan of ter plekke voorafgaand aan het verlenen van de dienst te voldoen.

Indien er met opdrachtgever een afwijkende betalingstermijn is overeengekomen en de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot diens betaling zal de opdrachtgever automatisch in verzuim verkeren.

Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever aan opdrachtnemer de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag waarover opdrachtgever in verzuim is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

Artikel 17 Buitengerechtelijke kosten, incassokosten

Deurwaarderskosten, incassokosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten gevolge van het verzuim van de opdrachtgever zullen worden betaald door de opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 20% van het factuurbedrag met een minimum van 350,- euro excl. BTW.

De eventuele te maken gerechtelijke en executiekosten als gevolg van niet tijdige betaling komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 18 Opschorting, staking en ontbinding

Indien opdrachtgever de betalingsvoorwaarden niet in acht neemt of bij betaling in gebreke blijft, is opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, te staken of om een bankgarantie te vragen.

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd alle bestaande overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

De opdrachtnemer is gerechtigd bij opschorting, staking of ontbinding om schadevergoeding voor de kosten, interesten en/of gederfde winst te vorderen van opdrachtgever.

 

Artikel 19 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan een onvoorziene omstandigheid, die buiten de macht van opdrachtnemer, opdrachtnemer gedeeltelijk of geheel beperkt de opdracht naar behoren of tijdig uit te voeren.

De overeenkomst kan door opdrachtnemer worden ontbonden of beëindigd indien er sprake is van overmacht aan diens zijde.

Lid 2 is alsmede van toepassing indien er sprake is van overmacht bij leveranciers of derden die in opdracht van opdrachtnemer de opdracht geheel of ten dele hebben uitgevoerd.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht tenzij er sprake is van grove schuld of bewuste roekeloosheid.

 

Artikel 20 Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies en dergelijke aan/van het geparkeerde voertuig, mits opdrachtgever aan kan tonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever aan vergoeding heeft betaald en/of verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, althans tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer uitkeert.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is uitgesloten als er sprake is van overmacht of bij schade als gevolg van natuurverschijnselen, van welke aard ook.
 3. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk twee uur (voor natuurlijke personen dan wel consumenten) na de opdracht bij de opdrachtnemer te zijn ingediend. Hierna vervalt het recht op schadevergoeding.
 4. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden.
 5. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is voorts uitgesloten:
 6. indien de schade is ontstaan ten gevolge van een fout of tekortkoming te wijten aan de opdrachtgever, de materialen van opdrachtgever of een door opdrachtgever ingeschakelde derden;
 7. indien de schade te herleiden is naar een misverstand ontstaan door een gedane mededeling, ter hand gestelde handleiding of instructie van opdrachtgever of van een door opdrachtgever ingeschakelde derde;
 1. indien een fout of tekortkoming voorkomen had kunnen worden door een opdrachtgever gegeven controlemogelijkheid en opdrachtgever die mogelijkheid achterwege heeft gelaten.
 2. De aansprakelijkheid inzake indirecte schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer zoals gevolgschade, gederfde winst, beschadigde of verloren gegevens of materialen, bedrijfsstagnatie is door opdrachtnemer uitgesloten.
 3. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot onderstaande schades indien deze aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Hieronder wordt enkel verstaan:
 4. de redelijke onderzoekskosten naar de omvang en oorzaak van een aan opdrachtnemer toe te rekenen schade;
 5. de redelijke herstelkosten ten gevolge van een door opdrachtnemer gebrekkig geleverde prestatie;
 6. de kosten ten gevolge van de schadebeperkingsplicht van opdrachtgever;
 7. Indien de opdrachtgever een zakelijke klant betreft, en opdrachtnemer aansprakelijk is voor de geleden schade, is de schadevergoeding beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de maand voorafgaande aan het ontstaan van de schade, dan wel het factuurbedrag over de laatste maand die door opdrachtnemer in rekening is gebracht.
 8. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden welke het gevolg zijn van toerekenbare aansprakelijkheid van opdrachtnemer.
 9. De exoneratie voor schades bedongen in dit artikel gelden ook voor onderschikten, derden en/of werknemers van opdrachtnemer.
 10. De opdrachtnemer streeft er naar er voor zorg te dragen dat diens automatiseringssysteem virusvrij is, echter kan dit niet garanderen, en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schades veroorzaakt door een virus welke middels het automatiseringssysteem van opdrachtnemer bij opdrachtgever belandt. 13. De opdrachtgever is aansprakelijk voor milieuschade veroorzaakt door technische mankementen aan het voertuig.

 

Artikel 21 Reclames

Reclames met betrekking tot schade aan het voertuig, dienen voor het verlaten van de parkeervoorziening aan opdrachtnemer te zijn gemeld. De opdrachtgever dient zelf voor het verlaten van het terrein een controle uit te voeren.

Reclames met betrekking tot overige zaken, zoals het factuurbedrag, dienen schriftelijk binnen acht werkdagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, opdrachtnemer te hebben bereikt. Dit schort nimmer de betalingsverplichting van opdrachtgever op.

Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever te beperken of ongedaan te maken, althans de opdracht opnieuw uit te voeren voor zover dat naar objectieve maatstaven nog mogelijk is.

 In geval van terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

Bij tegenstrijdigheid van de gegevens uit de administraties van opdrachtgever en opdrachtnemer prevaleren de gegevens van opdrachtnemer.

In geval van reclame is opdrachtgever verplicht zo gedetailleerd mogelijk diens klacht te formuleren, opdat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

 

Artikel 22 Garantie

Op gebruikte zaken welke niet door opdrachtnemer zijn vervaardigd, gelden de garanties en garantietermijnen van de fabrikant.

 

Artikel 23 Retentierecht

Tot het moment dat de opdrachtgever aan al diens verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan blijven de objecten (voertuigen) waarop de overeenkomst betrekking heeft onder beheer van opdrachtnemer.

 

Artikel 24 Gebruiksvoorwaarden

Het is voor opdrachtgever nadrukkelijk verboden de parkeervoorziening voor andere doeleinden dan parkeren te gebruiken.

Het is voor opdrachtgever nadrukkelijk verboden om op of in de parkeervoorziening van opdrachtnemer:

 1. enige vorm van reclame-uitingen, anders dan belettering op het voertuig, te plaatsen en/of te verspreiden. De kosten verbonden aan het verwijderen van deze reclame-uitingen zullen op opdrachtgever verhaald worden;
 2. enig goed, dienst of zaak te verhandelen of aan te bieden;
 3. open vuur te maken;
 4. afval achter te laten.

 

Artikel 25 Privacy bepalingen

Opdrachtnemer registreert de gegevens van opdrachtgever en diens voertuig. Dit met het oogmerk tot het verlenen van een betere dienstverlening, de controle m.b.t. het eigendom van het voertuig, het voorkomen van fraude, ter beveiliging van uw voertuig. Opdrachtnemer zal zonder toestemming van de daartoe bevoegde autoriteiten of opdrachtgever de gegevens nimmer verstrekken aan derden.

 

Artikel 26 Toepasbaar rechtsgebied en geschillen

 De rechtbank Noord Holland, locatie Haarlem is bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.

Partijen zullen pas nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten een beroep op de rechter doen.

Nederlandse recht is van toepassing bij geschillen over enig onderwerp aangaande deze algemene voorwaarden, in het bijzonder geschillen over een opdracht.

De nietigheid of vernietiging van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden zal nimmer ten gevolge hebben dat deze algemene voorwaarden in zijn geheel nietig of vernietigbaar zijn.

Lid 1 en 3 geldt ook voor grensoverschrijdende partijen.

 

Wij helpen u graag met uw vraag!

Onze Parking

Fokkerweg 163, 1438 BG, Oude Meer

Klantenservice

Dagelijks via dit contactformulier of per email bereikbaar op:   info@move-on-parking.nl

Onze Chauffeursdienst

020 – 2441521